Guru Grah Seva Dham

Shrimad bhagawat katha

Kolkata

Krishna Bhavan , 191 , GT Rode , Salakiya Havada ,Kolkata

  • 24 December, 2023
  • 03:00 pm 08:00 pm
  • Krishna Bhavan , 191 , GT Rode , Salakiya Havada ,Kolkata

Shrimati Kaushal Ageawal - Shri Mahesh Kumar Agrawal

Organizer Text